วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประชุม คณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

“การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทพื้นที่”

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ประชุมการจัดงานวันครูครั้งที่ ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ โรงเรียนวังตาลวิทยา

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมและติดตาม คณะกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ เสนอแนะ และเร่งรัตการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566