วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประชุม คณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

“การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทพื้นที่”

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ประชุมการจัดงานวันครูครั้งที่ ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ โรงเรียนวังตาลวิทยา

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมและติดตาม คณะกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ เสนอแนะ และเร่งรัตการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวมตำแหน่งว่างทั้งสิ้น 30 อัตรา วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และนางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองฯ ศธจ.รบ. พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำแผนปฏิบัติราชการมาใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

“การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดราชบุรีครั้งที่๑/๒๕๖๖”

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กีฬา TULIP GAMES 2565 โรงเรียนนารีวิทยา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10/2565

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรีครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ประชุม การร่วมจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 10/2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566

การประเมิน การปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 2565

ร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของนางฐิติภา สังข์เภา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

พิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดราชบุรี

โครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดราชบุรี

งานมหกรรมกีฬาโรงเรียนเทพินทร์พิทยา

ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

งานกิจกรรมโครงการเดินขึ้นเขาไหว้พระ สักการะพระสี่มุมเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประชุมมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สป.รวมใจ ยกระดับการศึกษาไทย ในภูมิภาค

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสารนิเทศ ประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดราชบุรี

ประชุมการติดตามตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมค่ายสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองตามรอยพระยุคลบาทด้านการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจรจังหวัดราชบุรี

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ. ครั้งที่ 5/2565

การดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Thai Education) IFTE

การแสดงของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)

งานเสวนาการขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เตรียมความพร้อม งานเสวนาการขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาจังหวัดราชบุรี

ประกวด คลิปวิดีในหัวข้อ “พลเมืองดีในทัศนคติของฉัน”

การบรรจุและแต่งตั้ง ศึกษานิเทศก์

ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นิเทศและเตรียมความพร้อมในการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) ครั้งที่3/2565 (ครั้งที่ 18)

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 9/2565

ประชุมชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566

กิจกรรมรณรงค์โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อและภัยสุขภาพสำคัญ

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2565

เข้าพบ นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายก อบจ. ราชบุรี

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประชุมรับฟังข้อคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ประชุมการอบรม "เทคนิคการสร้าง Video Content" การจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา

ประชุม “เสวนาวิชาการการขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี”

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

งานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๒0 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๕


งานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐ ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๕ นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การดำเนินงานโครงการ TO BE NUBMER ONE ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๒0 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การเตรียมความพร้อมรับการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไปสู่ปฏิบัติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication Day Camp)

กิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ “สานฝันส่งความสุขเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง”

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2565

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาจังหวัดราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมกิจกรรม “ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด ”

การสร้างการรับรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดราชบุรี

ประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2565 (ภาคกลาง)

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “พลเมืองดีในทัศนคติของฉัน”

ประชาสัมพันธ์ “สานฝัน ส่งความสุขเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง” และค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication Day Camp)

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2565 จังหวัดราชบุรี

(MOU) ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดราชบุรี

การประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาค โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระดับจังหวัด)

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาล ประจำปี 2565

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ร่วมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดราชบุรี

พิธีลงนาม MOU ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (เข็มรางวัลลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

การประชุมเชิงปกิบัติการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและนวัตกรรมโดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 7/2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

การดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ

ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จังหวัดราชบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG 4)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG 4)

แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะกรรมการการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

การประชุมขยายผลหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง

อบรมหลักสูตรการสร้าง HAPPY MONEY พี่เลี้ยงการเงิน

การอบรมหลักสูตร การสร้าง Happy money (บ่าย)

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง

ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน

กิจกรรมการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 20/2565

ประชุมคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2565

แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ.

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2565

ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2566 – 2570

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6 ครั้งที่ 2/2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 ครั้งที่ 4/2565

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี (ระดับจังหวัด)

ประชุมการกำหนดกรอบดัชนี และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ระดับภาค

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและพีธีลงนามสัญญารับทุนนักศึกษาโครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศธจ.รบ. ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและพีธีลงนามสัญญารับทุนนักศึกษาโครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รอง รมต.ศธ.(ประธาน) เพื่อ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น หลักสูตรการศึกษาประถมวัย จำนวน 3 รุ่น โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าประสงค์ในการผลิตครูระบบปิด คือการเลือกนักเรียนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู แต่มีฐานะยากจน มีผลการเรียนในระดับปานกลาง และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร โดยผ่านกระบวนการการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชุมหารือมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรี

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์ประเมินและคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาคของโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 39)

ประชุมทีมบริหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน “ราชบุรี เมืองรู้เท่าทันสื่อ”

โครงการ "อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ"

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565