วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE

การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564

งานวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ และพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและนโยบาย No Gift Policy

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2564

งานมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี)

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2564

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ.ค่ายหลวงบ้านไร่

ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (ศอ.ปส.จ.รบ.) ประจำเดือนธันวาคม

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เตรียมความพร้อมการประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66/2565

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ 2564

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2022

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 โครงการชุมชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

ประชุมสร้างความรู้เข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอก

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

ประชุมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 6 ครั้งที่ 4/2564 (ครั้งที่ 15)

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 52/2564

การประกวด TO BE NUMBER ONE การประเมินพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี