วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

“ ๑ ปีปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง “

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “ ๑ ปีปฏิรูปการศึกษาเดินหน้าอย่างมั่นคง “ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ การปฏิรูปการศึกษาไทยจะสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมแบบนับหนึ่งและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง มั่นใจ ยั่งยืน ... เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องภาณุรังสี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ภาพกิจกรรม


วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาผลการเรียนรู้งานอาชีพเกษตรกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ชื่อผลงาน การพัฒนาผลการเรียนรู้งานอาชีพเกษตรกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน (Work Based Learning) ผู้จัดทำ นางเพชรรัตน์  นามมั่น หน่วยงาน โรงเรียนตลาดสำรอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 Download เอกสาร

เผยแพร่ผลงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมฯ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนตลาดสำรอง นางเพชรรัตน์  นามมั่น โรงเรียนตลาดสำรอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ downloadเอกสาร

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รับมอบเครื่องหมาย สงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์

ว่าที่ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัด ราชบุรีเข้ารับมอบเครื่องหมาย สงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเสนาเสวนา กองบัญชาการกรมการ ทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีคำขวัญ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคารราชบุรีเกมส์ จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้ง 6 /2561

ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้ง 6 /2561 โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการอื่นในวาระอื่นๆ  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรม


วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ว่าที่ ร้อยเอก  วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดูพื้นที่และเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดราชบุรี และทรงเปิดชมรมTO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรีในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ศูนย์คุ้มครองโภชนาการนักเรียน จังหวัดราชบุรี


การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นประธาน คือ นายเฉลา  พวงมาลัย


วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา

แบบติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวท์โหลดเอกสาร


โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การศึกษาพิเศษใคเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพิเศษ

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน  ว่าที่ ร้อยเอก  วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 5 กิจกรรมพัฒนาพื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรี วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประเมิน ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์และนางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าประเมิน ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน และอาหารกลางวันนักเรียน ที่ โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน I โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่สถานศึกษาเอกชน ตชด.และกศน.

ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่สถานศึกษาเอกชน ตชด.และกศน.เพื่อเตรียมรับ การประเมินสถานศึกษา พอเพียง ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2561

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2561 เกี่ยวการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนาการจัดการศึกษา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

งาน ชุมนุม ยุวกาชาดส่วนภูมิภาค 8 ภูมิภาค

ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รับมอบเกียรติบัตรที่ให้ การสนับสนุนการจัดงาน ชุมนุม ยุวกาชาดส่วนภูมิภาค 8 ภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานชุมนุมฯ โดยประธานในพิธี ท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ท่านสุรินทร์ แก้วมณี วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ค่ายนาคาแคมป์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายา ฯ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประเมิน ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทพินทร์วิทยา


วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์และนางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าประเมิน ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ โรงเรียนเทพินทร์วิทยา  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี


วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นิเทศแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โรงเรียนโรงเรียนรุจิรพัฒน์

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อนิเทศแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โรงเรียนโรงเรียนรุจิรพัฒน์ ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ และบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ ให้มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วภาพกิจกรรม

ประเมิน ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าประเมิน ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รงเรียนธารพระพรพิทยานุสรณ์


วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. โดยนายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ นางสาววงศ์จินดา กฤษเมืองและนางจงกลนี ห่วงทอง  คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ โรงเรียนธารพระพรพิทยานุสรณ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมี นางพรทิพย์ อารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและคลากร และนักเรียนให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ คณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์


วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. โดยนายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ นางสาววงศ์จินดา กฤษเมืองและนางจงกลนี ห่วงทอง  คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมี นางเบญจมาศ คำโทน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและคลากร และนักเรียนให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ คณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแย้มวิทยการ


วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. โดยนายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ นางสาววงศ์จินดา กฤษเมืองและนางจงกลนี ห่วงทอง  คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ โรงเรียนแย้มวิทยการ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายกิตติชาญ พันธุ์ภาไพ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและคลากร และนักเรียนให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ คณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การอบรม โครงการพัฒนาครูผู้สอน และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561


นายวิรัช ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาครูผู้สอน และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อ  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 พื้นที่ภาค 7  ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 โดย ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็น เกียรติ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยข้าราชการครู และบุคลากร จาก สพป.รบ.1 และ 2 ครูสังกัดสำนักงาน  คณะกรรมการการศึกษา เอกชน และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกว่า 600 กว่าคน


ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔


งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค(ภาคเหนือตอนล่าง)


งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค(ภาคเหนือตอนล่าง) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  โดยท่านประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน  ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2561