วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

โครงการสวนเกษตรในวัดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗"

ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567

คำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"

ประชุมการจัดงาน “ทำบุญเมืองราชบุรี”

การทดสอบวัดสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 และการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” พ.ศ. 2567 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

ประชุม การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” พ.ศ. 2567 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” พ.ศ. 2567 ฝ่ายจัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและสันทนาการ และฝ่ายพิธีการและการแสดง ครั้งที่ 1/2567