วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ชพฐ1

รายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ชพฐ1
     - สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คลิกเพื่อรายงานข้อมูล
     - สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) คลิกเพื่อรายงานข้อมูล
     - สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คลิกเพื่อรายงานข้อมูล
     - สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) คลิกเพื่อรายงานข้อมูล
     - สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) คลิกเพื่อรายงานข้อมูล

การสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๓๘ ค(๒)

เมื่อ วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ทำการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๓๘ค(๒) ณ ห้องประชุมหลวงคณาลักษณ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรม

ตรวจราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าตรวจราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมหลวงนิคมธนารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภารกิจและกลุ่มงานหน้าที่รับผิดชอบ


การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เพื่อ เร่งรัดการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี