วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคประชาสังคม) ในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และคณะผู้ติดตาม ร่วมพูดคุยหารือเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสมัชชาการศึกษาของจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: