post:

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาผลการเรียนรู้งานอาชีพเกษตรกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


ชื่อผลงาน การพัฒนาผลการเรียนรู้งานอาชีพเกษตรกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐาน (Work Based Learning) ผู้จัดทำ นางเพชรรัตน์  นามมั่น หน่วยงาน โรงเรียนตลาดสำรอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 Download เอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น