post:

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประเมิน ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์และนางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าประเมิน ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน และอาหารกลางวันนักเรียน ที่ โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น