post:

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดท่าผาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนเสลา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดท่าผาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนเสลา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้รับการ พัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและคณะบุคลากร อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ ภาพกิจกรรมไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น