post:

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมการเตรียมการกรณีมีผู้บริหารระดับสูงเดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดราชบุรี

นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมการเตรียมการกรณีมีผู้บริหารระดับสูงเดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดราชบุรี โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและนำเสนอข้อมูลปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไข ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น