post:

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครตามแบบที่กำหนด ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ https://rbprovincial.blogspot.com และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันอังคารที่ ๙ – วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครคัดเลือกศึกษานิเทศก์


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น