post:

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ศธจ.ราชบุรี ประชุมประจำเดือน ก.ค.2562

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะบุลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและเพื่อให้บุคลากรในสำนักงานฯ ได้แนะตัวเองพร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานของตนเอง ต่อ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น