post:

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ศึกษาปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนขยายโอกาส   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่  ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนขยายโอกาส   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  จำนวน  29  โรงเรียน  จำนวน 64  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  แบบสอบถาม  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลของการศึกษาในภาพรวม  พบว่า  ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์  มีปัญหาอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.57  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   ด้านบุคลากรมีปัญหาอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.75  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์มีปัญหาอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.65  และด้านการใช้คอมพิวเตอร์  ด้านซอฟต์แวร์มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย  3.31


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น