post:

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเอกชน


การศึกษาโครงงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเอกชน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  ครูโรงเรียนเอกชน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี   เขต 1 จำนวน 152 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ได้แก่   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลของการศึกษาพบว่า  ในภาพรวมครูโรงเรียนเอกชน  มีความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก    ค่าเฉลี่ย 3.87  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98   ด้านการใช้งานเกี่ยวกับการให้บริการของเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77  ด้านฮาร์ดแวร์  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15  ด้านซอฟต์แวร์ อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 3.58    
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น