post:

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
         1. ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 5–6 วันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือปิยมงคล สมัครเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนละ 1-15 คน ส่งใบสมัครที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี หรือ e-mail : slee200902@gmail.com ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 อนึ่ง โรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนโรงเรียนละ 500 บาท หากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบตามจำนวนที่กำหนด จะแจ้งปิดการรับสมัครที่เว็ปไซด์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี http://rbprovincial.blogspot.com/
         2. จัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ส่งรายชื่อนักเรียนตามจำนวนที่ระบุในหนังสือราชการถึงโรงเรียนเป็นไฟล์(word)ตามแบบตอบรับที่e-mail : slee200902@gmail.com ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562
         3. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Download เอกสารในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น