post:

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประชุมพิจารณาแบบรายงานการตรวจราชการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ และนางจงกลนี ห่วงทอง คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมพิจารณาแบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น