post:

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน

ว่าที่ร้อยตรีสมขาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกล่นในรูปแบบที่เหมาะสม กิจกรรมที่ ๓ ประชุมปฏิบัติการ สรุปผลและนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข การขับเคลื่อน โดยมี นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรีและนางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงาน ศธจ.ราชบุรี เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในการประชุมปฏิบัติการ ระหว่าง วันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ.บ้านทิพย์สวนทอง ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น