post:

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นคณะวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีท่านพระครูพิศาลสุทธากร (ไพศาล สุทฺธจิตฺโต) ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นประธานในการอบรม เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนธารพระพรวิทยานุสรณ์และโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ จำนวน 60 คน วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น . ณ ห้องประชุมไหมไทย โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น