post:

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส


นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกล่นในรูปแบบที่เหมาะสม วันที่ 17 เมษายน 2562 ณ โรงแรม ซีแอนด์ซี จังหวัดราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น