post:

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

ความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โรงเรียนเนกขัมวิทยา โรงเรียนอนุบาลปากท่อ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง โรงเรียนวัดแก้วฟ้า โรงเรียนบ้านพุลุ้ง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เครือข่ายความร่วมมือ” ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำกับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น