post:

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเรียงลำดับผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย รายละเอียดประกาศ ตาม link นี้ >> https://drive.google.com/…/1lkR2webeTrlDAd0VOhWnUKyzH…/view…

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น