post:

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รับรายงานตัวผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา นายวุฒิชัย วิทยาคม ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยท่านรองศึกษาธิการจังหวัด แสดงความยินดี และให้แนวคิด ข้อคิด การเป็นผู้บริหารที่ดี พร้อมทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานการศึกษาพัฒนาผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน 

การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ TFE (Teams For Education)

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้"โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด โดยมี ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ นางการญ์พิชชา กชกานน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนและครู เมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการอื่นในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณาลักษณ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จังหวัดราชบุรี

การประชุมกลั่นกรองเข้ารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมให้ข้อมูล การประชุมกลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาค ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการอื่นในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 4 จังหวัดราชบุรี บรรยากาศการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สรุปผลการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศธจ.ราชบุรี เป็นประธานประชุมศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี (ชั้น3) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อสรุปผลการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันแห่งความรัก (14 กุมภาพันธ์ 2562 ) ผู้ประชุม ประกอบด้วยเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่แต่ละอำเภอในจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม 

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเรียงลำดับผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย รายละเอียดประกาศ ตาม link นี้ >> https://drive.google.com/…/1lkR2webeTrlDAd0VOhWnUKyzH…/view…

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)

การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดี แด่ ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2562

ประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กศจ.ราชบุรี ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา และศิลปศึกษา รวมทั้งสิ้น 6 ราย (กรณีขอใช้บัญชีจาก กศจ.อื่น) 
เรียกบรรจุและแต่งตั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
👉👉 รายละเอียดตาม link นี้ค่ะ >> https://drive.google.com/…/1JNYYI7yKhS0dGsK2MusNMlqKg…/view…

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓ “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันครู เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เราและมุ้งเน้นครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพครู รักศิษย์ และพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑,๒๐๐๐ คน ณ หอประชุมอาคารจิรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาพชุดที่ ๑ ภาพชุดที่ ๒ ภาพชุดที่ ๓ ภาพชุดที่ ๔ ภาพชุดที่ ๕ ภาพชุดที่ ๖ ภาพชุดที่๗


วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอำนวยการสถานศึกษา

กศจ.ราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 กำหนดการคัดเลือก วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี