post:

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เมืองแห่งพระราชา รุ่นที่ 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดย ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เมืองแห่งพระราชา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี อบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 เป้าหมายนักเรียนจำนวน 450 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้นักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดทะเลาะวิวาทและตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น