post:

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) กิจกรรมที่ ๕การขับเคลื่อนนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายและการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดราชบุรี”: สื่อสร้างสรรค์เสริมฝันปฐมวัย 
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรม
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรม
รุ่นที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น