post:

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ศธจ ราชบุรี ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิปไตฮึน อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือ ยุวกาชาด และจิตอาสา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละ และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด อนุเคราะห์สีทาภายในพร้อมอุปกรณ์ทาสี เพื่อใช้สำหรับการทาสีภายในห้องเรียนของโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิปไตฮึน .ให้สวยงาม ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น