post:

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นิเทศแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โรงเรียนโรงเรียนรุจิรพัฒน์

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อนิเทศแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โรงเรียนโรงเรียนรุจิรพัฒน์ ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ และบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ ให้มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น