post:

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประเมิน ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทพินทร์วิทยา


วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์และนางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าประเมิน ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ โรงเรียนเทพินทร์วิทยา  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น