post:

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น