post:

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประเมิน ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าประเมิน ความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น