post:

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แต่งตั้ง ศึกษานิเทศก์

ว่าที่ ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและให้โอวาท ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สำนักงานเขตมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาพกิจกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น