post:

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

นิเทศ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านโป่ง

วันที่ 24 เมษายน 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้านิเทศ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านโป่ง การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของ กศนตำบลในอำภอบ้านโป่ง จำนวน 15 ตำบล โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติได้อย่างมี่ประสิทธิภาพ ขอขอบคุณ ผอ เสรี วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านโป่ง ครู กศน.ตำบล 15 ตำบล ครูอาสาและบุคลากร ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศ จนสำเร็จด้วยดี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น