post:

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย

การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานและการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑ - ๒ ) ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ วันศุกร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี อำเภอเมืองรบุรี จังหวัดราชบุรี โดย นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย และ ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น