post:

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

การฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ 2

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์แก่ผู้เข้าฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 16 เมษายน 2561  เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพการนิเทศการศึกษาแก่ผู้เข้าฝึกประสบการณ์ในการนำประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ในกระบวนการวางแผนงานนิเทศการศึกษา โดยหน่วยฝึกประสบการณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้เข้าฝึกประสบการณ์ จำนวน 15 คนไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น