post:

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประสานแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ ประสานแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตตรวจราชการที่ 4 เมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี เพื่อรับทราบนโยบายการตรวจราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น