post:

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา (โรงเรียนอนุบาลบ้านคา)

นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง และนายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา (โรงเรียนอนุบาลบ้านคา) ตามนโยบายของ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้รับการ พัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยมีนางอำไพพรรณ สักลอ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและคณะบุคลากร อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น