post:

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเรียงลำดับผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  Download 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น