post:

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา

จังหวัดราชบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา กิจกรรมที่ ๑ สร้างคนดีให้บ้านเมืองด้วยภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา กิจกรรมที่ ๔ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมที่ ๕ เสริมสร้างวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของจังหวัดราชบุรี วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น