post:

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง)

นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง และนายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง) ตามนโยบายของ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้รับการ พัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยมีนางสาวกัลยาณี  อิ่มเอม หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและคณะบุคลากร อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น