post:

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ดร.ศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินงานกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๗๐๐ คน วันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐ น, ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น