post:

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านทับตะโก

นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผลวงศ์ และคณะศึกษานิเทศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลด่านทับตะโก ตามนโยบายของ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้รับการ พัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยมี  นางสมรักษ์ ศรีอุทารวงศ์ รก.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและคณะบุคลากร อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ ภาพกิจกรรมไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น