post:

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู)

นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง และนายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู) ตามนโยบายของ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้รับการ พัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยมี นางสาว ฐาปนีย์ ชูสุวรรณ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและคณะบุคลากร อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น