post:

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ ได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น