post:

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การอบรมโครงการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ นักศึกษา กศน.

นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผอ.สนง.กศน.จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด การอบรมโครงการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ นักศึกษา กศน. และบูรณาการในรูปแบบ สะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ครูผู้สอน สามารถวิเคราะห์ นักศึกษา กศน. และบูรณาการในรูปแบบ สะเต็มศึกษา โดย ดร.ภาศพงศ์ ผิวพอใช้ และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีเป็นวิทยากร ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น