post:

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในการประชุม มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ขอใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น มาประกาศเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น โดยดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็น   ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จึงได้นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 มาประกาศขึ้นบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 8 ราย โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลด ประกาศขึ้นบัญชี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น