post:

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประกวดราคาเช่า เช่ารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่า เช่ารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาด 12 ที่นั่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาเช่า 5 ปี ราคากลางของงานเช่าในการประกวดครั้งนี้ 1,485,000.00 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร  ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ ศธจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น