post:

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1  วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติเพื่อวางแผนยกระดับ และ การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET , NT )”   ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น