post:

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ชพฐ1

รายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ชพฐ1
     - สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คลิกเพื่อรายงานข้อมูล
     - สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) คลิกเพื่อรายงานข้อมูล
     - สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คลิกเพื่อรายงานข้อมูล
     - สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) คลิกเพื่อรายงานข้อมูล
     - สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) คลิกเพื่อรายงานข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น